« Back
Returns Policy                                        Cymraeg
 
(1)      Introduction
 
We understand that from time to time you may wish to return a product to us and under current distance selling legislation you have the right to cancel any purchase by notifying us within 30 days of receipt of your purchase.
 
We have created this 30 day returns policy to enable you to return products to us in appropriate circumstances.
 
This returns policy applies to customers irrespective of your geographical location.
 
This policy does not affect your statutory rights (such as your rights under the European Directive on Consumer Rights, Sale of Goods Act 1979, the Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000, Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 ).
 
(2)           Returns
 
Where you have no other legal right to return a product and receive a refund or exchange, then you will nonetheless be entitled to return a product to us where:
 
(a)            we receive the returned product within 30 days following the date of delivery of the product; 
 
(b)            the returned product is unused, in a condition enabling us to sell the product as new;
 
(c)            you comply with the returns procedure set out below; and
 
(d)            none of the exclusions set out below apply.
 
(3)           Returns procedure
 
In order to take advantage of your rights under this returns policy, you must:
 
Email with i.    Details of the item(s) you wish to return;
                   ii.     The order number;
 
to: aberartshop@aber.ac.uk with Product Return Request as the subject. Please wait for an acknowledgement email before dispatching the product.
 
Products returned under this policy must be sent to:
 
Craft and Design shop, Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth University, Aberystwyth, SY23 3DE, UK.
 
You will be responsible for paying postage costs associated with returns under this policy.
 
(4)           Exclusions
 
The following kinds of products may not be returned under this policy:

a)          food, drink and any other products liable to deteriorate within the period set out in Section 1 and 2 above;
 
(b)         DVDs, CDs and other audio or video or audio-visual recordings if the sealed packaging has been opened;
 
(c)          newspapers, periodicals, magazines or similar products;
;
(d)          any product made to your specification;
 
(e)          any product made to order;
 
( 5)          Refunds
 
We will send you a refund for the full price of any product properly returned by you in accordance with the terms of this returns policy including the original delivery charges and excluding the costs of returning the product to us.
 
We will usually refund any money received from you using the same method originally used by you to pay for your purchase.
 
We will process the refund due to you as soon as possible and, in any event, within 14 days of the day we received your returned product.
 
(6)           Improper returns
 
Where you return a product in contravention of this policy (and where you do not have any other legal right to return the product):
 
(a)            we will not refund or exchange the product;
 
(b)            we may retain the returned product until you pay to us such additional amount as we may charge for re-delivery of the returned product; and
 
(c)            if we do not receive payment of such additional amount within 14 days of issuing a request for payment, we may destroy or otherwise dispose of the returned product in our sole discretion without any liability to you.
 
(7)           About us
 
Our full name is Aberystwyth University trading as Aberystwyth Arts Centre. 
 
Our address is Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AX, UK and our principal trading address is Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE, UK.
 
Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University which is an educational charity:
 
Aberystwyth University is an exempt charity by Order No. 1343 in 1962 within Paragraph C of the Schedule 2 to the Charities Act 1960
 
Our email address is aberartshop@aber.ac.uk
 
Our VAT number is 123 7633 80.

Polisi Dychwelyd Nwyddau                         English
 
(1)           Cyflwyniad
 
‘Rydym yn sylweddoli y byddwch o bryd i’w gilydd am ddychwelyd eitem atom ni ac o dan y rheoliadau gwerthu o bell cyfredol mae gennych yr hawl i ganslo unrhyw bryniant trwy ein hysbysu o fewn 30 niwrnod o ddyddiad prynu’ch eitem.


 Rydym wedi creu’r polisi dychwelyd 30 diwrnod hwn i’ch galluogi i ddychwelyd eitemau atom dan amodau priodol.
 
Mae’r polisi dychwelyd nwyddau hyn yn berthnasol i gwsmeriaid, ym mha le bynnag rydych yn byw.
 
Nid yw’r polisi hwn yn effeithio ar eich hawliau statudol (megis eich hawliau o dan Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979 a Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Gwerthu o Bell) 2000, Cytundebau Cwsmeriaid (Gwybodaeth, Diddymiad a Chostau Ychwanegol) Rheoliadau 2013 ).
 
(2)           Dychwelyd nwyddau
 
Lle nad oes gennych hawl cyfreithiol arall i ddychwelyd cynnyrch a derbyn ad-daliad neu gyfnewid, yna bydd gennych hawl, er hynny, i ddychwelyd cynnyrch mewn achosion lle:
 
(a)            rydym yn derbyn y cynnyrch sy’n cael ei ddychwelyd o fewn 30 diwrnod i ddyddiad dosbarthu’r cynnyrch;  
 
(b)            bod y cynnyrch a ddychwelir heb gael ei ddefnyddio, ei fod yn y deunydd pacio gwreiddiol (gydag unrhyw sêl neu ddeunydd tynlapio yn gyfan), bod unrhyw labeli yn dal ynghlwm, a’i fod mewn cyflwr sy’n ein galluogi i werthu’r cynnyrch fel newydd;
 
(c)            rydych yn cydymffurfio â’r drefn ddychwelyd a amlinellir isod; ac
 
(ch)            nad oes unrhyw un o’r eithriadau a amlinellir isod yn berthnasol.
 
(3)           Polisi Dychwelyd
 
Er mwyn manteisio ar eich hawliau o dan y polisi dychwelyd hwn, mae’n rhaid i chi:
 
Anfon e-bost yn cynnwys i.   Manylion yr eitem(au) rydych yn dymuno eu dychwelyd;
                                       ii.  Rhif yr archeb;
 
at: aberartshop@aber.ac.uk gan roi Cais i Ddychwelyd Eitem fel pennawd. Gofynnwn i chi aros am neges yn cydnabod eich e-bost cyn postio’r eitem.
 
Rhaid anfon eitemau a ddychwelir dan y polisi hwn drwy ddosbarthiad a gofnodwyd i’r cyfeiriad canlynol:
 
Siop Gwaith Crefft a Dylunio, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3DE, UK.
 
Eich cyfrifoldeb chi fydd talu’r costau cludiant sy’n gysylltiedig â dychwelyd eitemau dan y polisi hwn.
 
(4)           Eithriadau
 
Ni ellir dychwelyd y mathau canlynol o gynhyrchion dan y polisi hwn:
 
[(a)          bwyd, diod ac unrhyw gynhyrchion eraill sy’n debygol o ddirywio o fewn y cyfnod a amlinellir yn Adran 1 a 2 uchod;
 
(b)            DVDs, CDau a recordiadau sain neu fideo eraill os yw’r deunydd pacio seliedig wedi cael ei agor;
 
(c)            clustdlysau;
 
(ch)          papurau newydd, cyfnodolion, cylchgronau neu gynnyrch cyffelyb;
 
(d)            pethau ymolchi a cholur;
 
(dd)          unrhyw gynnyrch wedi’u wneud yn arbennig yn ôl eich manyleb chi;
 
(e)            unrhyw gynnyrch wedi’i wneud i’ch archeb;
 
( 5)          Ad-daliadau
 
Byddwn yn anfon ad-daliad atoch am bris llawn unrhyw gynnyrch a ddychwelir gennych yn unol â thelerau’r polisi dychwelyd hwn gan gynnwys y costau cludiant gwreiddiol ond ag eithrio’r costau o  ddychwelyd y cynnyrch atom ni.
Byddwn gan amlaf yn ad-dalu unrhyw arian drwy ddefnyddio’r un dull a ddefnyddiwyd i wneud y taliad gwreiddiol.
 
Byddwn yn prosesu’r ad-daliad sy’n ddyledus i chi cyn gynted â phosibl ac, ymhob achos, o fewn 30 diwrnod i ddyddiad derbyn y cynnyrch a ddychwelwyd.
 
(6)           Dychweliadau Amhriodol
 
Mewn achosion lle rydych yn dychwelyd cynnyrch yn groes i’r polisi hwn (a lle nad oes gennych unrhyw hawl cyfreithiol arall i ddychwelyd y cynnyrch):
 
(a)            ni fyddwn yn ad-dalu nac yn cyfnewid y cynnyrch;
 
(b)            mae’n bosib y byddwn yn cadw’r cynnyrch a ddychwelir nes i chi dalu unrhyw swm ychwanegol a godir i ailddosbarthu’r cynnyrch a ddychwelwyd; ac
 
(c)            os nad ydym yn derbyn tâl am swm ychwanegol o’r fath o fewn 14 diwrnod i ddyddiad anfon y cais am daliad, mae’n bosib y byddwn yn dinistrio’r cynnyrch a ddychwelwyd, neu’n cael gwared ohono mewn modd arall, yn ôl ein doethineb heb unrhyw atebolrwydd i chi.
 
(7)           Amdano ni
 
Ein enw llawn yw Prifysgol Aberystwyth yn masnachu fel Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. 
 
Ein cyfeiriad yw Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AX, UK a’n prif gyfeiriad masnachu yw Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE, DU.
 
Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth sydd yn elusen addysgol:
 
Mae Prifysgol Aberystwyth yn elusen eithriedig drwy Orchymyn Rhif 1343 yn 1962 o fewn Paragraff C o Atodlen 2 i Ddeddf Elusennau 1960
 
Ein cyfeiriad e-bost yw aberartshop@aber.ac.uk
 
Ein rhif TAW yw 123 7633 80.

 

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS